• вул. Керченська 5, м. Київ
 • +38 (044) 242-23-29
 • stoptb@ukr.net
  • 23 ЧЕР 17

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЛЕНСТВО

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЛЕНСТВО

  Положення про членство в Громадській організації «Всеукраїнська асоціація людей, які перехворіли на туберкульоз «Сильніші за ТБ» (далі – «Асоціація») є внутрішнім документом Асоціації, який розроблено відповідно до вимог Закону України «Про громадські об’єднання», Статуту Асоціації та в його розвиток.

  Це Положення встановлює порядок прийому в члени Асоціації, регламентує права і обов’язки членів, а також підстави та механізм припинення членства.

  1. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ

  1.1. Членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які визнають мету та напрямки діяльності Асоціації, положення її Статуту та Етичного кодексу, визнають Закони України  “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про захист населення від інфекційних хвороб”, практичною діяльністю підтримують Асоціацію та сприяють виконанню її мети та реалізації напрямків її діяльності.

  1.2. Передача членства в Асоціації не допускається.

  1.3. Членство в Асоціації не заперечує членство в інших громадських організаціях.

  1.4. Контроль за членським обліком здійснює Голова Правління Асоціації.

  2. ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВСТУПУ В ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ

  2.1. Фізична особа визнається кандидатом в члени Асоціації з моменту подання письмової заяви згідно з формою, передбаченою додатком № 1.

  2.2. До заяви кандидата додаються наступні документи:

  – одна фотокартка для оформлення особової справи;

  – згода на обробку персональних даних;

  – автобіографія;

  – копія документу, що підтверджує особу.

  2.3. Правління Асоціації має право запросити у заявника необхідні документи, що підтверджують відомості, надані ним про себе, та іншу необхідну додаткову інформацію.

  2.4. Документи подаються в Правління Асоціації.

  3. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ

  3.1. Прийом в члени Асоціації здійснюється Правлінням Асоціації. Правління Асоціації розглядає питання про прийом в члени Асоціації протягом до 2-х місяців з дати подання всіх документів, необхідних для прийняття в члени. Рішення приймається простою більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів Правління Асоціації.

  3.2. Статус члена Асоціації надається кандидату з моменту прийняття Правлінням Асоціації відповідного рішення. Інформація про вступ в члени Асоціації та про підтвердження членства заноситься в реєстр членів Асоціації.

  3.3. У разі відмови в прийомі в члени Асоціації кандидат має право повторно звернутися із заявою про вступ у члени Асоціації.

  3.4. Обговорення та прийняття рішення Правлінням щодо членства може здійснюються без присутності кандидата у члени Асоціації.

  4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

  4.1. Члени Асоціації мають рівні права і несуть рівні обов’язки.

  4.2. Члени Асоціації мають право:

  • обирати і бути обраними до керівних органів Асоціації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Асоціацією;
  • обирати та бути обраними до органів управління Асоціації;
  • отримувати інформацію з усіх питань діяльності Асоціації;
  • отримувати матеріальну, творчу, наукову та методичну підтримку Асоціації згідно з Положенням, що затверджується Правлінням;
  • вільного виходу з Асоціації;
  • брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Асоціації;
  • звертатися до органів Асоціації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Асоціації, одержувати відповіді;
  • звертатись до Правління з питань отримання фінансової та іншої допомоги для здійснення власних проектів, що безпосередньо пов’язані зі статутною діяльністю Асоціації.
  • оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Асоціації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах;
  • звертатися до керівних органів Асоціації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

  4.3. Члени Асоціації зобов’язані:

  • дотримуватись положень Статуту Асоціації, виконувати рішення Зборів і Правління;
  • своєю діяльністю сприяти популяризації та виконанню статутних завдань Асоціації;
  • надавати Асоціації підтримку відповідно до статутних завдань;
  • брати участь у заходах, що проводяться Асоціацією;
  • дбати про своє здоров’я, здоров’я оточуючих та інших членів Асоціації;
  • особисто бути присутніми на публічних заходах Асоціації можуть члени Асоціації після завершення повного курсу лікування.

  5. ПРИЗУПИНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В АСОЦІАЦІЇ

  5.1. Припинення або призупинення членства в Асоціації відбувається у випадках:

  • вчинення членом Асоціації дій, які суперечать статутним завданням, положенням Етичного кодексу Асоціації та своїми діями або бездіяльністю суттєво погіршують її стан, завдають шкоду діяльності та репутації Асоціації та її членів;
  • якщо член Асоціації не бере участі в її діяльності, не виконує обов’язків члена Асоціації.

  Рішення про призупинення або припинення членства в Асоціації у вищеперерахованих випадках приймається Правлінням простою більшістю голосів.

  5.2. Членство в Асоціації також припиняється за власним бажанням її члена з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена Асоціації на будь-яких виборних посадах в Асоціації.

  5.3. Обговорення та прийняття рішення Правлінням щодо призупинення та припинення членства в Асоціації може здійснюватися без присутності члена Асоціації.

  6. ВЕДЕННЯ ЧЛЕНСЬКОГО ОБЛІКУ ОРГАНІЗАЦІЇ

  6.1. Членський облік здійснюється відповідно до Інструкції з членського обліку, затвердженою Правлінням Асоціації.

  6.2. Персональні дані членів та кандидатів у члени Асоціації обробляються відповідно до Положення про обробку та захист персональних даних в організації.

  7. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ

  7.1. Положення, а також, в разі необхідності, зміни та доповнення до нього, затверджуються Правлінням Асоціації простою більшістю голосів від складу Правління.

   

  Додаток 1

  Правлінню Всеукраїнської асоціації людей,

  які перехворіли на туберкульоз «Сильніші за ТБ»

  Заява про членство у Всеукраїнській асоціації людей, які перехворіли на туберкульоз «Сильніші за ТБ».

   Усі дані, вказані у заяві, є конфіденційними.

  Прошу прийняти мене в члени Всеукраїнської асоціації людей, які перехворіли на туберкульоз “Сильніші за ТБ”.

  Статут Всеукраїнської асоціації людей, які перехворіли на туберкульоз “Сильніші за ТБ” визнаю і зобов’язуюсь його виконувати а також дотримуватися Етичного кодексу.

  Особисті дані:

  _____________                 _____________                 ___________

  ім’я                                          прізвище                                   по батькові

  Стать         Ж         Ч

  Дата народження             ________           _______________             _________

  день                        місяць                                    рік

  Населений пункт

  Адреса електронної пошти

  Контактний телефон

  Підпис                                                                      Дата

  Будь ласка, коротко опишіть, чому Ви хочете стати членом Всеукраїнської асоціації людей, які перехворіли на туберкульоз «Сильніші за ТБ».

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________